Reglement

Deelnemers reglement

 1. Het bestuur van de Stichting WFevenementen heeft dit deelnemersreglement vastgesteld.
 2. Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.
 3. De deelnemer verklaart zich bij inschrijving bekend en akkoord met het reglement.
 4. Stichting WFevenementen organiseert sinds 2014 de Fiets4daagse Winterswijk.
 5. Stichting WFevenementen staat ingeschreven in het Handelsregister te Utrecht met KvK-nummer 59743654.
 6. Stichting WFevenementen, hierna noemend organisatie, is lid van de Nederlandse Toer Fiets Unie, lidnummer 105144.
 7. De Fiets4daagse Winterswijk is een recreatief fietsevenement met routes van 25, 40 en 60 km. De lengte van de route mag maximaal 10% afwijken van de officieel gepubliceerde afstand.
 8. Deelnemers zijn verplicht bij (voor) inschrijving de kosten voor deelname te voldoen. De (voor) inschrijving geschiedt op de manier en voorwaarden die door de organisatie zijn bepaald.
 9. Inschrijving voor de Fiets4daagse Winterswijk is persoonlijk. Het startbewijs mag niet worden overgedragen aan derden.
 10. Behoudens zwaarwegende omstandigheden kunnen vooruitbetaalde inschrijfgelden nimmer door de deelnemers worden teruggevorderd. Uitzondering hierop is wanneer de Fiets4daagse Winterswijk geen doorgang vindt om reden gelegen buiten de wil en invloed van de organisatie. In dit laatste geval zal restitutie plaats vinden na aftrek van organisatiekosten.
 11. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de fietstocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 12. De deelnemers dienen zich te onthouden van alle gedragingen en handelingen, die het aanzien van Fiets4daagse Winterswijk en die van de organisatie kunnen schaden. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatie en haar vertegenwoordigers op te volgen.
 13. De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Fiets4daagse Winterswijk of andere, door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 14. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een in goede staat van onderhoud verkerende fiets, onverlet de verantwoordelijkheid van iedere deelnemer ten aanzien van de wettelijke eisen.
 15. Deelnemers aan de Fiets4daagse Winterswijk zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade, van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie zij aansprakelijk zijn, wordt veroorzaakt. Zij zijn verplicht de organisatie en de door haar aangestelde functionarissen te vrijwaren van aanspraken van derden welke uit zodanige schade mochten voortkomen.
 16. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens door aantoonbaar grove schuld van de organisatie.
 17. Het uitdelen van promotie- en reclamevoorwerpen is onderworpen aan de goedkeuring van de organisatie.
 18. De herinneringsmedaille wordt bij de eindcontrole uitgereikt aan deelnemers die een vierdagenkaart ( passe-partouthouders ) hebben gekocht. Bovendien minimaal 3 dagen hebben meegefietst en de vereiste aantal controlestempels hebben verzameld.
 19. De gratis verloting op de slotdag is bestemd voor de deelnemers die een vierdagenkaart ( passe-partouthouders ) hebben gekocht en persoonlijk bij de trekking aanwezig zijn.
 20. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 21. Winterswijk, oktober 2014